Alt İşverenlik Yönetmeliği

Sayı:   100                                   

Tarih:  28.06.2016

Konu:  Alt İşverenlik Yönetmeliği

 

 

TİSK tarafından 13.11.2008 tarihinde açılan Alt İşverenlik Yönetmeliği’nin iptali davasında Danıştay 10.Dairesi;

 

-          Yönetmeliğin 13. maddesinin iptaline karar vermiş,

-          3, 4, 9, 10, 11 ve 12.maddelerinin iptali taleplerini reddetmiştir.

 

Yönetmeliğin iptal edilen 13. maddesi aşağıdaki gibidir:

 

“İnceleme sonucu yapılacak işlemler

 

Madde 13 – (1) Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazaanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu bölge müdürlüğünce işverenlere tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 6 işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

 

(2) Rapora 6 işgünü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaanın tespitini onamış ise tescil işlemi bölge müdürlüğünce iptal edilir ve alt işveren işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılır.

 

(3) İş müfettişinin muvazaalı işlemi tespit etmesi durumunda; itiraz süresinin geçmesi ya da mahkeme kararı ile muvazaanın onanması halinde asıl işveren ve alt işveren veya vekillerine idari para cezası uygulanır.”

 

Danıştay 10. Dairesi’nin ilgili kararı ekli olup, yönetmeliğin iptal edilmeyen diğer maddeleri bakımından söz konusu karar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda TİSK tarafından temyiz edilecektir.

 

 

Ek:  Danıştay 10. Dairesi’nin 2014/920 E. 2016/1102 sayılı kararı

 

 

 

 

 

Alt İşverenlik Yönetmeliği

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49