Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Sayı:  110                                  

Tarih:  15.08.2016

Konu:  Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

 

 

9 Ağustos 2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazetede 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

 

Söz konusu kanun metni ekli olup, yapılan başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 

-          İşyerlerince vergi dairelerine verilen muhtasar beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” adıyla Vergi Dairelerine verilmesi sistemine geçilmiştir.

 

-          Söz konusu uygulamayla ilgili usul ve esaslar ile kapsama girecek gruplar, sektörler ile ilgili ilkeleri belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müştereken yetkilendirilmiştir.

 

-          Verilecek aylık beyannamelerde meslek adı ve kodunun gerçeği aykırı bildirilmesi halinde idari para cezası öngören hükmün uygulaması 01.01.2018 olarak belirlenmiş, “meslek adı ve kodu” ifadesinden önce gelmek üzere “fiilen yaptıkları işe uygun” ibaresi getirilmiş, tasarı halindeyken “aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere sigortalı başına asgari ücretin beşte biri ile aylık asgari ücret arasında” öngörülen para cezaları “aylık asgari ücreti geçmemek üzere sigortalı başına asgari ücretin onda biri” tutarına indirilmiştir.

 

Belirtilen hususlara ilave olarak; Torba Kanun niteliğinde olan 6728 sayılı Kanun ile onsekiz farklı kanunda değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda hazırlanan özet bilgi notu yazımız ekinde ayrıca bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Bu bağlamda torba yasa ile;

 

-          Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve işlem maliyetlerinin azaltılması için vergi kanunlarında değişiklik yapılması,

 

-          Yatırımlarda başta damga vergisi ve harçlardan kaynaklanan işlem maliyetlerini azaltmak amacıyla istisna düzenlemeler yapılması,

 

-          Tahkim yargılamasında nispi harç uygulamasının kaldırılması,

 

-          Ar-Ge'ye yönelik vergisel teşviklere ilişkin hükümlerin 5746 sayılı Kanun'da toplanması,

 

-          Faizsiz finans ürünlerinin yaygınlaştırılması amacıyla kira sertifikalarının ihracına yönelik   sistemin gözden geçirilmesi ve mevcut istisnaların her türlü kira sertifikası ihracını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi,

-          Bölgesel yönetim merkezlerinin kurumlar vergisi muafiyetine ilişkin durumunun netleştirilmesi, bu merkezlerde çalışanlara ücret istisnası sağlanması, bu merkezlere tanınan kazanç istisnası kapsamındaki hizmet türlerinin genişletilmesi,

 

-          Birikimli hayat sigortalarından veya bireysel emeklilik sisteminden ayrılanların toplu para ödemesi yerine düzenli maaş ödemeleri öngören yıllık gelir sigortasına geçmelerinin teşvik edilmesi,

 

-          Ticari işletmelere dâhil binalar için yapılan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların doğrudan gider yazılabilmesi,

 

-          Sermaye piyasası araçlarının vergilendirilmesinde stopaj oranının elde tutma süresine göre farklılaştırılması,

 

-          Şirket kuruluş işlemlerinde ortaya çıkan bürokratik işlemler ve şirket kuruluş maliyetlerinin azaltılması,

 

-          Sermaye şirketlerinin tasfiye süreçlerinin kısaltılması, sermaye şirketleri hakkında mal beyanında bulunma yükümlülüğünün uygulanmaması,

 

-          İflas erteleme uygulamalarında ortaya konan sorunların giderilmesi,

 

-          Çeke olan güvenin artırılması ve karşılıksız çekin engellenmesi amacıyla Türk Ticaret Kanunu ile Çek Kanunu'nda değişiklik yapılması ve çekin karşılığının bulunmaması halinde adli para cezası yaptırımı uygulanması öngörülmektedir.

 

 

Ekler:   1. 6728 sayılı Kanun

             2. Bilgi Notu

 

 

 

 

 

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49