Sosyal Sigorta İşlemleri

Sayı:  116                                 

Tarih:  26.08.2016

Konu:  Sosyal Sigorta İşlemleri

 

 

25 Ağustos 2016 tarihli ve 29812 sayılı Resmi Gazete’de “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” yayımlanmış olup, bir örneği ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Söz konusu Yönetmelik uyarınca Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin;

 

-         “Sigortalı sayılanlar” başlıklı 9. maddesine ilave edilen ( e ) bendi ile “Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde aynı gerçek kişi yanında ayda on gün ve daha fazla çalışanlar hakkında uzun vadeli, kısa vadeli sigorta ve genel sağlık sigortası hükümlerinin; on günden az çalışanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, istekleri halinde uzun vadeli sigorta hükümleri ile genel sağlık sigortası hükümleri”nin uygulanacağı;

 

-        “Sigortalı sayılmayanlar” başlıklı 10. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklikle Türkiye’ye üç ayı geçmemek üzere bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişilerin sigortalı sayılmayacağı;

 

-         “Sigortalılığın başlangıcı ve bildirim yükümlülüğü” başlıklı 11. maddesine ilave edilen yeni bir bend ile bu madde kapsamında Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenlerin e-sigorta yoluyla yaptıkları bildirimleri bildirgede belirtilen işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla iptal edebilecekleri,

 

-         “Sigortalıların re’sen tescili” başlıklı 18.maddesinin birinci fıkrasına eklenen yeni bent ile işe giriş bildirgesi verilmediği halde sicilsiz tahakkuk komisyonunca, sigorta bordrosunda yer alan çalışmaları hizmet olarak sayılanlar ile işe giriş bildirgesi verilmediği halde başkasına ait sigorta sicil numarasında kayıtlı hizmetleri kabul edenlerden Kurum’a bildirildiği tespit edilenlerin tescil işlemlerinin Kurumca re’sen yapılacağı;

 

-         “Sigortalı işten ayrılış bildirgesi” başlıklı 25. maddesine eklenen yeni fıkra ile işverenlerin Kurum’a ilk defa işyeri bildirgesi verdikleri işyerlerinde ilk defa sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlamış olan sigortalılardan hizmet akdi sona erenlerin söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihi takip eden onuncu güne kadar verilen işten ayrılış bildirgelerinin yasal sürede verilmiş sayılacağı;

 

-         “İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi başlıklı” 94. maddesinin 1. fıkrasına eklenen yeni cümle ile “Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere çalışmak üzere götürülen Türk işçiler için isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulandığından Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak kaydıyla, sigortalı tarafından belirlenen günlük kazanç üzerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi” alınacağı;

 

-         “Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması” başlıklı 102. maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirildiği;

 

“a) 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinde;

 

1) Toplu iş sözleşmesi nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin düzenlenmesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgelerinin, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi,

 

2) Yüksek Hakem Kurulu kararı nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin düzenlenmesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgelerinin ise işverenin, toplu iş sözleşmesinin dolayısıyla Yüksek Hakem Kurulu kararının tarafı olan sendikaya üye olması halinde, Yüksek Hakem Kurulu kararının taraf sendikaya tebliğ edildiği tarihi, işverenin herhangi bir sendikaya üye olmamakla birlikte, toplu iş sözleşmesinin dolayısıyla Yüksek Hakem Kurulu kararının tarafı olması halinde, Yüksek Hakem Kurulu kararının işverene tebliğ edildiği tarihi,

 

3) İşveren ile işyeri sigortalıları arasında akdedilen ve uygulanan iş sözleşmesinin mahkemelerce anılan Kanuna aykırı bulunması ve toplu iş sözleşmesi hükümlerinin  uygulanmasına karar verilmesi nedeniyle geriye yönelik ödenmesi gereken ücret farklarına ilişkin düzenlenmesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgelerinin, mahkeme kararının işverene tebliğ edildiği tarihi,”

 

(Eski hali: İlgili toplu iş sözleşmesi mevzuatına göre toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinden dolayı, toplu iş sözleşmesine istinaden geriye yönelik olarak ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin düzenlenmesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgelerinin, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarih,)

 

-         “Sigorta primlerinin ödenme süresi ve erken ödeme” başlıklı 108. maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirildiği;

 

“a) 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinde;

 

Toplu iş sözleşmesi nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin sigorta priminin toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi,

 

Yüksek Hakem Kurulu kararı nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin sigorta priminin ise işverenin, toplu iş sözleşmesinin dolayısıyla Yüksek Hakem Kurulu kararının tarafı olan sendikaya üye olması halinde, Yüksek Hakem Kurulu kararının taraf sendikaya tebliğ edildiği tarihi, işverenin herhangi bir sendikaya üye olmamakla birlikte, toplu iş sözleşmesinin dolayısıyla Yüksek Hakem Kurulu kararının tarafı olması halinde, Yüksek Hakem Kurulu kararının işverene tebliğ edildiği tarihi,

 

İşveren ile işyeri sigortalıları arasında akdedilen ve uygulanan iş sözleşmesinin mahkemelerce anılan Kanuna aykırı bulunarak toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanması nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin sigorta priminin mahkeme kararının işverene tebliğ edildiği tarihi,”

 

(Eski hali: İlgili toplu iş sözleşmesi mevzuatına göre toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinden dolayı, toplu iş sözleşmesine istinaden geriye yönelik olarak ödenen ücretlere ilişkin sigorta priminin, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi,)

 

-          İhale konulu işlerde araştırma ve re’sen yapılacak işlemler” başlıklı 110. maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklendiği;

 

“Ancak işin sözleşmesinde çalıştırılacak sigortalı sayısı belli olmayan ve devamlı işyerlerinden yapılan ihale konusu işler için kimlerin çalıştığının ihale makamınca Kuruma bildirilmesi halinde araştırma işleminde sadece bu kişilerin kazançları Kuruma bildirilmiş kazanç tutarı olarak dikkate alınır.”

 

-          “Araştırma ve re’sen yapılacak işlemlerde ortak hükümler” başlıklı 112’nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirildiği, üçüncü fıkrasına “bildirilmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya tebligatta belirtilen sürede bildirimde bulunulmaması” ibaresinin eklendiği;

 

“(2) Tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla birlikte işçilik bildiriminde bulunulmamış olan ihale konusu işler ile özel nitelikteki bina inşaatı işyerlerinde, işin başlangıç ve bitiş tarihleri, ilgili idarelerden alınacak belgelerle tespit edilerek işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespitine ilişkin araştırma işlemi ünitece yapılır. Ünitelerce bu nitelikteki işyerlerinde yapılan araştırma işleminde esas alınan asgari işçilik oranında eksiltme yapılmaz. İhale konusu ve özel nitelikteki inşaat işlerinde hangi hallerde ünitece araştırma işlemi yapılacağı Kurumca belirlenir.”

 

“(4) Ünitece hesaplanan borca işverence faturalı işçilik ödemeleri veya başka nedenlerle itiraz edilmesi halinde, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılır.”

 

-          “İtibarı hizmet süreleri ve itibari hizmet süresi primi” başlıklı 123. maddesinin beşinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirildiği, yedinci fıkrasının üçüncü cümlesinin yürürlükten kaldırıldığı ve dördüncü cümlesinin başına “Tespit edilen itibari hizmet sürelerinin tamamı,” ibaresinin eklendiği, sekizinci fıkrasının birinci cümlesinin yürürlükten kaldırıldığı ve ikinci cümlesinin başına “Aralık ayından önce görevinden ayrılanların itibari hizmet sürelerine ait prim belgesi, yılın son ayı beklenilmeden” ibaresinin eklendiği;

 

“(5) İşverenlerce, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için, örneği Ek-9’da bulunan aylık prim ve hizmet belgesiyle çalışmanın olduğu yılın son ayında tespit edilerek internet veya elektronik ortamda bildirilir.”

 

-          “Başvuru veya bildirimin şekline göre itibar edilen tarih” başlıklı 124. maddesinde Kurum’a yapılacak başvuru yollarına PTT Alo Post ve PTT Kargo ibarelerinin eklendiği,

 

-          Yönetmeliğe “Ev hizmetlerine ay içinde 10 günden az çalışanlar” başlıklı Ek 3. maddenin  ilave edildiği belirtilmiştir.

 

Yönetmelik maddelerinin yürürlük tarihleri birbirinden farklı düzenlenmiş olup, 37. maddede özel olarak kaleme alınmıştır.

 

 

Ek:  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 

 

 

 

 

Sosyal Sigorta İşlemleri

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49