Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi

Sayı:  126

Tarih:  22.09.2016

Konu:  Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

 

7 Eylül 2016 tarihli ve 29824 Sayılı Resmi Gazete’de 6745 sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmış olup, bir örneği yazımız ekinde sunulmaktadır.

 

Söz konusu kanunun 81.maddesi uyarınca;

 

-          5. ve 64. maddeleri 01.01.2017 tarihinden itibaren faaliyete başlayan özel kreş ve gündüz bakımevlerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

 

-          60., 62. ve 63. maddeleri (5510 sayılı Kanun değişiklikleri) 01.10.2016 tarihinde yürürlüğe girecek olup,

 

-          Diğer maddeleri yayımı tarihinde (07.09.2016) yürürlüğe girmiştir.

 

6745 sayılı Kanun ile camiamız açısından önem arz eden aşağıdaki hususlarda düzenlemeler yapılmaktadır. Buna göre;

 

-          6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 38. maddesinde yapılan değişiklik ile kamu kurumları ile elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.07.2016 tarihinde başlayan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü 01.07.2017 tarihine ertelenmektedir.

 

-          6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun geçici 6.maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek 2009 Temmuz istatistiğine göre toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi alan sendikalar ile 2009 Temmuz istatistiğinin yayımından sonra 15.09.2012 tarihine kadar kurulmuş olan işçi sendikalarının bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl süre içinde yapacakları yetki tespit başvurularının yüzde bir şartı aranmaksızın işyeri veya işletme çoğunluk şartına göre Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığınca sonuçlandırılması öngörülmektedir.

 

-          5510 sayılı Kanun’da değişiklik yapılarak kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ve 5510 sayılı Kanun’un ek 9. maddesinin birinci fıkrasına tabi olarak çalışanların bakmakla yükümlülük statüleri devam ettirilmekte; bağımsız çalışan sigortalıların prim borç yükünün 5 puan azaltılması, primlerinin düzenli ödeme alışkanlığının sağlanması ve vadesi geçmiş prim borçlarının tahsiline yönelik düzenlemeler getirilmekte ve bakmakla yükümlü olunan kişi statüsündeki hariç, kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ve 5510 sayılı Kanun’un ek 9. maddesinin birinci fıkrasına göre çalışanlardan ay içerisinde yirmi gün ve daha az çalışanların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini otuz güne tamamlayabilmelerine yönelik düzenleme öngörülmektedir.

 

-          Kanun ile Bakanlar Kurulu, kalkınma planları ile yıllık plan ve programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, Türkiye'nin gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığı azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, katma değeri yüksek olan projeler için Ekonomi Bakanlığı’nca desteklenmesine karar verilen yatırımlar konusunda yetkilendirilmektedir. Buna göre, proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen yatırımlara yüzde 100'e kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanabilmesi, yatırıma katkı oranının yüzde 200'ü geçmemek üzere belirlenebilmesi veya Kurumlar Vergisi istisnası tanınabilmesi, Gelir Vergisi stopajı teşviki sağlanabilmesi, Gümrük Vergisi muafiyeti tanınabilmesi, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanım izni verilmesi konularında Bakanlar Kurulu yetkilendirilmektedir.

 

-          Bakanlar Kurulu ayrıca, yatırım kapsamında yaratılan yeni istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin 10 yıla kadar varan sürelerde Bütçeden karşılanabilmesi, yatırıma ilişkin enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'sine kadarının en fazla 10 yıl süreyle karşılanabilmesi, nitelikli personel için 5 yılı geçmemek üzere asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katına kadar ücret desteği verilebilmesi, yatırım tutarının yüzde 49'unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz ya da yatırımcıya satış şartıyla yatırıma ortak olunması konularında da yetkilendirilmiştir. Projenin gerekli kıldığı hallerde, Bakanlar Kurulu kararıyla her türlü altyapı yatırımı yapılabilecektir.

 

Torba Kanun niteliğinde olan ve 39 kanunda değişiklikler öngören kanunun diğer maddeleri ile getirilen hükümlere ilişkin açıklamalara TİSK tarafından hazırlanan ve ekte sunulan Bilgi Notu���nda yer verilmiştir.

 

 

Ekler:    1.   6745 sayılı Kanun

             2.   Bilgi Notu

 

 

 

 

 

Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49