Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Tarih : 13.12.2016 

Sayı : 156

Konu : Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

 

 

9 Aralık 2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmi Gazete’de 6764 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır.

 

Yazımız ekinde bir örneği bulunan söz konusu kanun yayımı tarihinde (9.12.2016) yürürlüğe girmiştir.

 

Anılan kanun ile; aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ücret ödenmesi öngörülmektedir.

 

Ödenecek işbu ücretler ve bu ücretlerdeki artışların, taraflar arasında düzenlenecek bir sözleşme ile tespit edilmesi hükme bağlanmıştır. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemeyeceği belirtilmektedir.

 

Bununla birlikte; kanun uyarınca aday çırak ve çıraklar ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında alan eğitimine başlayan veya işletmelerde mesleki eğitim ve tamamlayıcı eğitim gören öğrencilerin sigorta primlerinin asgari ücretin yüzde 50'si üzerinden, Milli Eğitim Bakanlığı ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanması düzenlenmiştir.

 

Ayrıca 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamayacağı belirtilmiştir.  Öğrencilere ödenebilecek bu en az ücretin; 20'den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için ise üçte biri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan devlet katkısı olarak ödenecektir.

 

 

Ek: 6764 sayılı kanun

 

 

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49