Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı

Tarih : 13.12.2016

Sayı : 159

Konu : Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı

 

 

26 Kasım 2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de 2016/9495 sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Bakanlar Kurulu kararının bir örneği ekte sunulmaktadır.

 

Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülecek ilgili Bakanlar Kurulu kararının 1. maddesinde “kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği” belirtilmiştir.

 

Kararın 2. maddesinde ise bu karar kapsamında proje bazlı olarak desteklenmesi uygun bulunan yatırımlara sağlanabilecek destek veya desteklerin aşağıda belirtilen kalemlerden oluştuğu ifade edilmektedir.

 

a) Gümrük vergisi muafiyeti

b) KDV istisnası

c) KDV iadesi

ç) Vergi indirimi veya istisnası

d) Sigorta primi işveren hissesi desteği

e) Gelir vergisi stopajı desteği

f) Nitelikli personel desteği

g) Faiz desteği veya hibe desteği

ğ) Sermaye katkısı

h) Enerji desteği

ı) Kamu alım garantisi

i) Yatırım yeri tahsisi

j)  Alt yapı desteği

k) Kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için istisna getirilmesi veya yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı düzenleme yapılması.

 

Kararda Ekonomi Bakanlığı’nca belirlenecek yatırım konusunda bir veya birden fazla firmanın yatırım için davet edilebileceği veya duyuru yapmak suretiyle çağrıda bulunulabileceği; davet veya duyuruya istinaden proje bazlı desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firmanın kararda ayrıntısına yer verilen bilgi ve belgelerle Ekonomi Bakanlığı’na müracaat etmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Müracaatların Ekonomi Bakanlığı tarafından yine kararda belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirileceği ve proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen projeler için Bakanlıkça yatırım teşvik belgesinin düzenleneceği öngörülmektedir.

 

 

Ek: Bakanlar Kurulu Kararı

 

 

 

 

 

 

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49