Bireysel Emeklilik

Tarih : 03.01.2017

Sayı : 02

Konu : Bireysel Emeklilik

 

 

 

2 Ocak 2017 tarihli ve 29936 sayılı Resmi Gazete’de 2017/9721 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.

 

Söz konusu yönetmelik 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, bir örneği yazımız ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Anılan yönetmelik ile çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesi uygulaması kapsamında, emeklilik planına dahil edilecek işyerleri ile çalışanlar, çalışanların ücretinden kesilecek çalışan katkı payı oranı ve bu kapsamdaki uygulama usul ve esasları belirlenmiştir.

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre çalışanlardan; işverenin kapsama alınma tarihi itibarıyla çalışmakta olan kırkbeş yaşını doldurmamış kişileri, ilgili işverene bağlı olarak işverenin kapsama alınmasından sonra işe başlayan ve işe başladığı tarihte kırkbeş yaşını doldurmamış kişiler ve bu çalışanları istihdam eden işverenler Yönetmelik kapsamında bulunmaktadır.

 

Yönetmelik kapsamında olup 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre özel sektörde istihdam edilen çalışanlar, bu madde esaslarına göre, işverenin bir veya birden fazla emeklilik şirketi ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında ilgili emeklilik planına dahil edilecektir.

 

Yönetmeliğin 6. maddesine göre otomatik bireysel emeklilik planı, işyerinde çalışan toplam çalışan sayısına göre kademeli olarak başlatılacaktır. Buna göre çalışan sayısı;

 

1000 ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren,

250 ve üzerinde ancak 1000’den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren,

100 ve üzerinde ancak 250’den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren,

50 ve üzerinde ancak 100’den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren,

10 ve üzerinde ancak 50’den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren,

5 ve üzerinde ancak 10’dan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1Ocak 2019 tarihinden itibaren otomatik olarak emeklilik planına dahil edilecektir.

 

Çalışan sayısının tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu verileri dikkate alınacak ve birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulacaktır.

 

Ayrıca yukarıda belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerden daha sonra kapsama dahil işverenlere bağlı çalışmaya başlayanların, hizmet akdinin yürürlüğe girmesiyle kendiliğinden emeklilik planına dahil edilmesi öngörülmüştür.

 

Otomatik olarak bireysel emeklilik planına dahil edilecek çalışanların ücretinden işveren tarafından kesilecek çalışan katkı payı tutarı, ilgisine göre prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın yüzde üçü oranında olup, bu şekilde hesaplanan çalışan katkı payı tutarının virgülden sonraki kısmı dikkate alınmayacaktır.

 

Bireysel emeklilik için hesaplanan çalışan katkı payı tutarı, ilgili işveren tarafından çalışanın ücretinden kesilerek ilgili emeklilik şirketine aktarılacaktır.

 

Yönetmelikte çalışanın, kapsama alınma tarihinden önceki bir döneme ilişkin çalışması karşılığında, kapsama alınma tarihi ve sonrasında ödenen ücretlerinden çalışan katkı payı kesintisi yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

 

 

Ek: Yönetmelik

 

 

 

 

Bireysel Emeklilik

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49