Tebliğler

Tarih   : 18 Ocak 2017

Sayı   : 007

 

 

 

 1.     Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de;

 

 •           2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1)
 •           Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)
 •           Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 15)
 •           Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 47)
 •           Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48)
 •           Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)
 •           Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61)
 •           Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 70)
 •           Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78)
 •           Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79)
 •           Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296)
 •           Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 476)
 •           2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1) yayımlanmıştır.

 

Söz konusu tebliğlerin bir örneği yazımız ekinde bilgilerinize sunulmaktadır. 

 

Tebliğler kapsamında bulunan parasal sınır ve idari para cezalarının 2017 yılında uygulanacak tutarları, 11.11.2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile 2016 yılı için %3,83 olarak tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak belirlenmiştir.

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin (Seri No:296) tetkikinde görüleceği üzere, 2017 yılında uygulanmak üzere çalışma hayatına ilişkin aşağıda belirtilen hususlarda değişiklik yapılmıştır.

 

 

 • Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

13.000 TL’ye kadar                                                                                                            

% 15

30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası                                                               

% 20

70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si       için 5.350 TL), fazlası

% 27

70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL), fazlası

% 35

 

 

 • İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 14 TL, (GVK.m.23/1-8)

 

 • Engellilik indirimi tutarları; (GVK.m.31)

 

- Birinci derece engelliler için  900 TL,

- İkinci derece engelliler için    470 TL,

- Üçüncü derece engelliler için 210 TL,

 

 

Ek: Tebliğler

 

 

 

 

 

 

 

Tebliğler

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49