TİSK Yarışma ve Ödül Duyurusu - Son Başvuru Tarihi 9 Kasım 2018

 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK)

Geleneksel “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” 2018 Yarışma Süreci Başladı

Son Başvuru Tarihi: 9 Kasım 2018

 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun “2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” süreci başlatıldı. TİSK’in, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) alanında farkındalığı artırmak, şirketleri teşvik etmek amacıyla ilk olarak 2014’te düzenlediği “TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” 2018 yılında da devam ediyor.

 

Katılacak şirketler için son başvuru tarihi 9 Kasım 2018 Cuma günü saat 17:00 olarak belirlendi.

 

Ödül Töreni’nin 2019 yılı Ocak-Mart döneminde düzenlenmesi öngörülüyor. Ödül Programı kapsamında, 2015 yılından itibaren verilmeye başlanan GAN TÜRKİYE Özel Ödülü’nün yanı sıra, bu yıl Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Girişimcilik Özel Ödülleri verilecek.

 

Ödüller : Büyük Ödül ve Özel Ödüller dahil, her kategoride biri büyük ölçekli, diğeri  KOBİ olmak üzere 2’şer şirkete, toplamda 18  şirkete ödül verilmesi öngörülüyor.

 

 

Ödül Kategorileri

 

Büyük Ödül

Bu ö dül beş kategoride  (Etkililik, İyi Uygulama, Kapsayıcılık, Sürdürülebilirlik, Yenilikçilik) toplamda en yüksek puanı alan bir büyük şirkete ve bir KOBİ’ye verilecektir.  Bir toplumsal soruna yönelik yenilikçi bir çözüm içeren etkili bir projenin farklı paydaşlar ile işbirliği içerisinde iyi bir uygulama ile yaygınlaşarak sürdürülmesi sürecini gerçekleştiren iki proje yılın TİSK KSS Büyük Ödülü’nü alacaktır. 

Etkililik Ödülü

Belirli bir toplumsal soruna ve/veya dezavantajlı gruba y ö nelik etkili bir çözüm getiren ve olumlu bir sosyal ya da ç evresel veya ekonomik etkisi olan KSS projeleri bu ö dülü alacaktır.

İyi Uygulama Ödülü

Fikir aşamasından başlayarak tüm planlama, uygulama, izleme-değerlendirme ve iletişim süre ç lerinde etkin bir proje y ö netiminin sergilendiği KSS projeleri bu ö dülü alacaktır.

 Kapsayıcılık Ödülü

Kamu-sivil toplum- ö zel sekt ö r işbirliğ i i ç erisinde uygulanan ve/veya diğer şirketler ile işbirliğ i i ç inde ger ç ekleştirilen; projenin yararlanıcısı olan toplum kesimlerini ve/veya şirket ç alışanlarını sürece dahil eden KSS projeleri bu ö dülü alacaktır.

Sürdürülebilirlik Ödülü

Belirli bir toplumsal sorunu tamamen ya da kısmen ortadan kaldırmaya y ö nelik kalıcı çözüm i ç eren; zaman, kaynak ve uygulama kapasitesi açısından sürdürülebilir ve/veya yaygınlaştırılabilir KSS projeleri bu ö dülü alacaktır.

Yenilikçil ik Ödülü

Toplumsal sorunların çözümü amacıyla yenilik ç i süre ç , ürün, hizmet, uygulamalar ve/veya bilimsel y ö ntem ve teknolojilerin kullanıldığı KSS projeleri bu ö dülü alacaktır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği   Özel Ödülü

Kadınların, toplumda daha etkin ve eşit statüye ulaşması, karar alma mekanizmalarında ve  iş yaşamında daha aktif yer almaları i ç in etkili, farkı ndal ık artıran ve kalıcı çözümler getirecek; kısa, orta ve uzun vadede pozitif  sonu ç lar doğuracak toplumsal d ö nüşüm sergilemeyi hedefleyen KSS projeleri bu ö düle layık g ö rülecektir.

Girişi mcilik Özel Ödülü

Sürdürülebilir, topluma faydalı ve yaratıcı ürünler ve hizmetler sunan bir iş modeli geliştiren; toplumun ihtiya ç larına cevap verebilen bütüncül bir yaklaşım sergileyen ve diğer girişimcilere ö rnek olabilecek KSS projeleri bu ö dülü almaya hak kazanacaktır.

GAN Türkiye  Özel Ödülü

Küresel İşbaşında Eğitim Ağı’na (GAN) üye bulunan TİSK tarafından kurulan GAN TÜRKİYE faaliyetleri kapsamında, “işbaşında eğitim (çıraklık, beceri eğitimi, stajyerlik)” imkanı sunulması, kaliteli işbaşında eğitim fırsatlarının ve bu konuda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması amacıyla şirketler tarafından yürütülen projeler, GAN TÜRKİYE ÖZEL ÖDÜLÜ’nü alacaktır.

 
 

Başvuru Kriterleri

 

 • Türkiye’de ticaret siciline kayıtlı şirketler, Türkiye’de uygulanan kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile ödüle başvurabilirler.
 • Dernek, vakıf, üniversite, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu başvuruları kabul edilmemektedir.
 • Şirketler, ayrı ayrı başvuru yapmak koşuluyla birden fazla proje ile başvurabilirler.
 • Projelerin halen uygulanmakta olması ya da 1 Ocak 2013 tarihi ve sonrasında tamamlanmış olması zorunludur. Bu tarihten daha önce tamamlanan projeler ile başvuru yapılamaz.
 • TİSK KSS Ödül Programı kapsamında ödül almış Projeler tekrar başvuru yapamaz. Daha önce başvuru yapmış ancak kazanamamış olanlar tekrar başvuru yapabilir.

 

Başvuru Süreci

 • Aday şirketlerin başvurularını, www.tisk.org.tr internet adresinden ulaşabilecekleri TİSK KSS Başvuru Formu’nu doldurarak, 9 Kasım 2018 Cuma günü saat 17:00’ye kadar odul@tisk.org.tr adresine WORD dosyası olarak göndermeleri gerekmektedir. Başvuru formunun ayrıca imzalandıktan sonra taranıp iletilmesi gerekmektedir.
 • Başvurular, ayrı ayrı kategorilere göre yapılmayacaktır. Aday şirketlerin sundukları Projeler bütün kategoriler açısından değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
 • Şirketler başvuru formuna ek olarak projenin tanıtımına yönelik hazırlanmış görsel, basılı materyal, film vb. ek materyaller gönderebilirler. Ayrıca projenin 1 dakikalık tanıtım filminin gönderilmesi, faydalı görülmektedir.

(Söz konusu materyaller isteğe bağlı olarak elektronik ortamda ya da CD ile kapalı zarf içinde 9 Kasım 2018 Cuma günü saat 17:00’ye kadar TİSK Genel Merkezi’ne ulaştırılmalıdır. Kapalı zarfın teslim edileceği adres: TİSK, KSS Ödül Programı, Reşat Nuri Caddesi No: 108 06540 Çankaya- ANKARA)

 • TİSK Ödül Programı kapsamında adaylardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. Başvurular ücretsizdir.

 

Değerlendirme Süreci

 • Alanında Uzman kişilerden oluşan Seçici Kurul, Projeleri belirtilen kategorilere göre değerlendirerek, her konuda bir büyük ölçekli ve bir KOBİ olmak üzere 2’şer şirketi ödüllendirecektir.
 • Kazanan Projelere Ocak-Mart 2019 döneminde düzenlenmesi öngörülen Ödül Töreni’nde plaket sunulacaktır.

 

Ödül süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi için :

Rana Çavuşoğlu (İstihdam ve Endüstri İlişkileri Uzmanı)

E-posta:   odul@tisk.org.tr

Telefon:  0312 439 77 17

 

 

 

 

TİSK Yarışma ve Ödül Duyurusu - Son Başvuru Tarihi 9 Kasım 2018

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49